Censormøder i efteråret

3. september 2012
Der afholdes 3 møder med samme dagsorden:
1. Status på samarbejdet med Professionshøjskolernes Sekretariat (PC)
· Hvordan foregår censorallokeringen?
· Årsager til at censorer siger ja til en censoropgave og senere takker nej
· Hvorfor hasteopgaver og håndtering af disse?
· Hvordan sikres det, at censor og eksaminator ikke har fælles opgaver mere end 2 gange inden for en 2 årig periode?
· Status på undersøgelsen om samarbejdet mellem censor og PC?
· Hvad skal udvikles i samarbejdet med PC?
2. Censorberetninger:
· Forskel på censorberetninger og censorindberetninger
· Hvordan defineres indholdet på censorberetninger?
· Hvad bruges de til?
3. Kort gennemgang og drøftelse af data til årsberetning eller årsberetningen
4. Evt.
Der serveres sandwich/kildevand og kaffe/the med småkager.
Vi glæder og meget til at være sammen med jer.
Tilmelding til Sabrina Jensen, senest 4 dage før mødet.

Den 21. september 2012 kl. 12-14 i Viborg: VIA University College, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg. Lokalitet fremgår af informationstavlen ved hovedindgangen.

Den 5. oktober 2012 kl. 12-14 i Vejle: University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Soldalen 8, 7100 Vejle. Lokalitet fremgår af informationstavlen ved hovedindgangen.

Den 30. november 2012 kl. 12-14 i København: UC Diakonissestiftelsen – Sygeplejerskeuddannelsen, Peter Bangsvej 1 B, 2000 Frederiksberg. Lokalitet fremgår af informationstavlen ved hovedindgangen.

Venlig hilsen
Steen Hundborg Lone Sandahl Sabrina Jensen
Censorformand Censornæstformand Sekretær


Nyheder

25. december 2011
Sygeplejerskeuddannelsen blev som bekendt implementeret i Professionshøjskolernes Censorsekretariat den 1. september. Principperne i censorallokeringen blev grundigt introduceret på censormøderne. Det har imidlertidig vist sig, at der har været behov for flere justeringer. Aktuelt forespørges 2 censorer om én censorallokering, flere ved hasteopgaver. Sekretariatet er meget lydhør overfor sygeplejerskeuddannelsens behov og ønsker. Vi vil afholde ekstra censormøder i løbet af 2012 for at høre om jeres erfaringer og forslag.

Uddannelsesstyrelsen har ønsket at 7 trinsskalaen skal evalueres i 2012, hvorfor der på censorberetningen skal besvares spørgsmål i relation til anvendelsen af skalaen. Censorberetning skal foretages på Professionshøjskolernes Censorsekretariat hjemmeside - se din censorallokering.

Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk har meddelt os nye honoreringsprincipper, gældende fra 1. februar 2012. De nye honoreringsprincipper ligger på hjemmesiden, under menuen "Censorfunktion"

Censorformandskabet har bidraget til en bogudgivelse om eksamen og censur. Målgruppen er eksaminatorer og censorer i professionsuddannelserne: B.Hørdam, S. Hundborg, R. Christiansen: Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne. København. Forlag Unge Pædagoger, 2011.

Der har været noget forvirring om bedømmelsen af BA eksamen i moduluddannelsen og skal i den forbindelse gøre opmærksom på ordlyden i den Nationale Studieordning, under modul 14: " Prøven er et bachelorprojekt, der består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel mundtlig eksamination, som vægtes ligeligt ved bedømmelsen"

Censorformandskabet har på baggrund af statistisk materiale vurderet at det nuværende Censorkorps med 391 censorer er tilstrækkeligt til at løse opgaverne, dette er baggrunden for at 42 snsøgere netop har fået afslag på deres ansøgninger om beskikkelse som censor.

Vi vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår!Forårets censormøder

16. marts 2011
Finder sted på følgende 3 datoer:

Den 8. april kl 12-14 i Viborg: Professionshøjskolen VIA University College, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg. Lokale: Annonceres på info. tavlen ved hovedindgangen.

Den 15. april i kl 12-14 i Vejle: Professionshøjskolen Lillebælt, University College, Sygeplejerskeuddannelsen Vejle, Soldalen 8, 7100 Vejle. Lokale: Annonceres på info. tavlen ved hovedindgangen.

Den 27. maj kl 12-14 i København: Professionshøjskolen Metropol, Campus Rådmandsmarken, Sigurdsgade 26, 2200 København N. Lokale: B011


Dagsorden er ens for de tre møder:

1. Velkomst

2. Sygeplejerskeuddannelsens samarbejde med Professionshøjskolernes Censorsekretariat.
Hvilken betydning har det for den enkelte censor, de enkelte uddannelsesenheder og Censorformandskabet? Ved sekretariatsleder Peter Thode Loft

3. Kort gennemgang og drøftelse af årsberetningen 2009/2010 (årsberetningen findes på CF´s hjemmeside)

4. Hvad er eksamenssnyd? Hvordan håndteres mistanke om eksamenssnyd?

5. Identifikation af studerende til eksamen?

6. Kort status på arbejdet i lektorbedømmelsesudvalget

7. Hvad skal CF arbejde videre med?

8. Evt.


Vi ser frem til gode drøftelser med jer!

Der serveres sandwich/vand og kaffe/the/småkager

Tilmelding til møderne senest 4 dage før mødet afholdes til: Lone.Sandahl@Censorformandskab.dk

Forårets censormøder

16. januar 2011
Forårets censormøder er planlagt til:

Den 8. april kl 12-14 i Viborg

Den 15. april i kl 12-14 i Vejle

Den 27. maj kl 12-14 i Storkøbenhavn

Reserver derfor ét af de tre tidspunkter allerede nu. Dagsordenen vil være den samme til de tre møder.

Dagsorden, lokalitet m.m. følger i løbet af marts.

Du er velkommen til at fremsende dagsordenspunkter.

Tilmelding til møderne til: Lone.Sandahl@Censorformandskab.dkNy eksamensbekendtgørelse

1. september 2010
Hermed link til den nye eksamensbekendtgørelse, som træder i kraft den 1. september 2010: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133234

De væsentligste ændringer i forhold til den pr. 1. september 2010 ophævede bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 er følgende:

1) Opfølgning på lov nr. 140 af 9. februar 2010 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling af klager over bedømmelse af prøver), der som noget nyt indebærer, at klage over bedømmelse af skriftlige opgaver kan resultere i en lavere karakter, jf. § 48, stk. 4.

2) Ændring af klageproceduren, jf. §§ 47-48 og § 52.
Det indebærer bl.a., at institutionens og ankenævnets afgørelse om ombedømmelse bliver et tilbud til eksaminanden, der klager over bedømmelsen, og at eksaminanden skal acceptere tilbuddet, før den skriftlige besvarelse sendes til ombedømmelse – hvor der er risiko for en lavere karakter end den oprindelige.
Ombedømmernes karaktergivning ved ombedømmelsen skal som noget nyt ske i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler. Det indebærer bl.a., at bedømmerne skal træffe deres afgørelse på grundlag af alle sagens akter, og at bedømmerne skal begrunde deres afgørelse, jf. § 48, stk. 3.

3) Mulighed for at afholde prøver med mundtlig besvarelse som videokonference, jf. § 14, stk. 3.

4) Der er desuden en række præciseringer. Det gælder især:
§ 7, hvor det tydeliggøres, at der ved prøver, der består af flere dele, kan eksaminanden kun aflægge prøve i den eller de dele, der ikke er gennemført.
§ 17 hvor det tydeliggøres, hvornår prøver kan afholdes på andre sprog end dansk.


Temadage for mindre erfarne nybeskikkede censorer

19. maj 2010
Temadage for mindre erfarne nybeskikkede censorer
Censorformandskabet ved sygeplejerskeuddannelsen afholder to temadage med enslydende indhold for primært nybeskikkede censorer. Formålet er at styrke censorernes forudsætninger for at varetage censuropgaver på et kompetent og højt kvalificeret niveau i sygeplejerskeuddannelsen.

Indhold
· Velkomst ved Steen Hundborg
· Censorrollen, herunder rettigheder, pligter, ansvar, bløde værdier i forhold til de gældende bekendtgørelser vedr. eksamination og censurering, herunder bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor, bekendtgørelse om prøver og eksamens i erhvervsrettede uddannelser, 7 trinsskalaen og anden bedømmelse.
· Censorinstitutionens opbygning og samarbejdsrelationer
· Eksamensforberedelse og opgavetyper
· Votering og håndtering af voteringssituationer
· Censorindberetninger og hjemmesiden
· Opgaver i forbindelse med klage– og ankesager
· Censorernes opgaver og ansvar i forbindelse med sikring af uddannelsens kvalitet og udvikling.


Tidspunkt og sted
20. august 2010: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Halmstadgade 2 8200 Århus N
27. august 2010: Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole Peter Bangsvej 1B 2000 Frederiksberg

Tidsrum
Begge dage fra kl. 10:00 til kl. 15:00. Lokalenr. vil fremgå af uddannelsesenhedens informationstavle.

Forplejning
Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost.

Deltagelse er gratis. Der udbetales ikke honorarer for deltagelse eller transport.

Tilmelding
Senest den 18. juni på mail: Steen.Hundborg@Censorformandskab.dk
Optagelse sker efter ”først til mølle princippet” til de 2 x 30 pladser


Valg til Censorformandskabet

19. maj 2010
I henhold til BEK. nr 782, § 34 har Censorformandskabet ved sygeplejerskeuddannelsen afholdt valg til de to poster som henholdsvis censorformand og censornæstformand for perioden 2010 til 2014.

Lektor, cand. cur. Steen Hundborg er genvalgt som censorformand

Chefsygeplejerske, cand. cur, MPA Lone Sandahl er genvalgt som censornæstformand.

Vi ser frem til samarbejdet med jer.
Revideret eksamensbekendtgørelse

2. september 2009
Der er netop udkommet en ny bekendtgørelse revideret bekendtgørelse af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser: .

Bekendtgørelsen findes på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126394

Bekendtgørelsen har virkning for prøver påbegyndt den 1. september 2009 eller senere.Ansøgning om censorbeskikkelse

2. september 2009
Ansøgningsfristen for at ansøge om beskikkelse som censor i perioden 1. februar 2010 til 31. jauar 2014 er inden 1. november.

Yderligere information findes under menuen "Ansøgningsskema"

Censormøder 2009

7. marts 2009
Den 24. april 2009 kl 12.30-14.30 i Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Den 15. maj 2009 kl 13-15.00 på Professionshøjskolen Lillebælt, University College, Sygeplejerskeuddannelsen Vejle, Soldalen 8, 7100 Vejle

Den 29. majl 2009 kl 13.00-15.00 på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, Toldbodgade 12, 8800 Viborg.

Lokalenr. vil fremgå af mødestedets informationstavle. Der serveres kaffe/the, brød og vand.

Dagsorden er ens for de tre møder:

1. Drøftelse af årsberetningen 2007/2008 (findes på CF´s hjemmeside)
2. Undervisningsministeriets fokusområder i indeværende censureringsår
3. Drøftelse af den gode tilbagemelding på den studerendes eksamenspræstation
4. Drøftelse af emneorienterede opgaver kontra problemorienterede opgaver
5. Hvad skal CF arbejde videre med?
6. Evt.

Vi ser frem til gode drøftelser med jer!

Tilmeldingsfrist for alle tre møder senest 3. april 2009 på mail til:
Lone.Sandahl@Censorformandskab.dk eller
Steen.Hundborg@Censorformandskab.dk
Udviklet af e-studio.dk